Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIV GUp 349/21 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

udziału wielkości  1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 56 położonego w budynku w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 11, dla którego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr LD1G/00098632/0,

za cenę 45.333,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) złotych.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 lutego 2022 r., do godziny 15.00 na adres:
Artur Jankowski – Kancelaria Syndyka, ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu udziału w lokalu mieszkalnym w Aleksandrowie Łódzkim ” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 92 1090 1304 0000 0001 0940 8325.

Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka Artura Jankowskiego, ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 01 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod numerem telefonu 728-123-430.

Cena: 45 333 zł brutto
Dodano: 11 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Aleksandrów Łódzki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]