Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym Aleksandrów Łódzki

Opis:

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIV GUp 349/21 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

udziału wielkości  1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 56 położonego w budynku w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 11, dla którego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr LD1G/00098632/0,

za cenę nie niższą niż 34.000,00 zł

(słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych), stanowiącą 75,00% ceny oszacowania.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 13 maja 2022 r., do godziny 15.00 na adres: Artur Jankowski – Kancelaria Syndyka, ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu udziału w lokalu mieszkalnym w Aleksandrowie Łódzkim ” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 92 1090 1304 0000 0001 0940 8325, najpóźniej do dnia 13 maja 2022r.
Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka Artura Jankowskiego, ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu
18 maja 2022r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod numerem telefonu 728-123-430 oraz pod adresem e-mail.

Cena: 34 000 zł brutto
Dodano: 9 maja 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Aleksandrów Łódzki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]