Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym Biskupiec

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gadomskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/2 część w przysługującego Upadłej prawie własności lokalu mieszkalnego Nr 50 usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Biskupcu przy ul. Alei Broni Nr 1C o łącznej powierzchni 59,80 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Biskupcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1B/00026112/60 wraz z udziałami związanymi z tym prawem oraz z udziałem 1940/200000części we własności działki Nr 43/42 o powierzchni 730 m2, położonej w Biskupcu, przy Alei Broni (stanowiącej grunt do racjonalnej obsługi budynku) , objętej księgą wieczystą Nr OL1B/00025917/2
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 81.288,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) brutto.
Oferty należy składać na adres Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp „of” 110/19 – Biskupiec – Al. Broni 1C/50” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 8.129 zł (słownie: osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Katarzyny Gadomskiej 42 1020 3639 0000 8902 0137 0196, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 110/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, w dniu 30.04.2021 roku Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gadomskiej.
Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Pawła Wąsikowskiego jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem e-mail: sy***********z@w*.pl oraz w aktach postępowania upadłościowego. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz możliwość uzgodnienia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: sy***********z@w*.pl
Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach.

Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Beata Garbacz

Cena: 81 288 zł brutto
Dodano: 14 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Biskupiec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]