Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym Osówiec

Opis:

Syndyk masy upadłości Wiesława Wandowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 408/20), zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki udziału wynoszącego 6/7 udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr BY1N/00022908/4, za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 263.500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych). Oferty spełniające wymagania określone w regulaminie sprzedaży należy składać w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Reymonta 15/3, 60-791 Poznań, najpóźniej w terminie do dnia 21 maja 2021 r., do godz. 14:00 ostatniego dnia składania ofert – liczy się data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Syndyka, ul. Reymonta 15/3, 60-791. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie swobodę w wyborze ofert i prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 263 498 zł brutto
Dodano: 21 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Osówiec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]