Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym – Piotrków Tryb.

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 34/20of Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 37, położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Łódzkiej 46A, składającego się z 2 pokojów, kuchni, łazienki z WC, o powierzchni 48,48 m.kw., dla którego Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00082603/1 za cenę minimalną (wywoławczą) wynoszącą 111.500,00 zł.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty wpisów oraz wykreśleń w księdze wieczystej, obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 17 stycznia 2022 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data nadania przesyłki w placówce nadawczej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 11.150,00 zł ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: bartosz.zacharek@adwokatura.pl lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Cena: 111 500 zł brutto
Dodano: 28 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]