Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym

Opis:

Syndyk sprzeda w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy o sygn. V GUp 157/21 udział w 4/6 części prawa własności nieruchomości, lokalu stanowiącego odrębną własność, znajdującego się w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ulicy Szkolnej 11/12, o powierzchni 46 m2, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/00031204/1,

za cenę nie niższą niż 81.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2022 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 stycznia 2022 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582, w godz. 8.00 – 16.00.

Cena: 81 000 zł brutto
Dodano: 23 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Aleksandrów Kujawski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]