Syndyk Sprzeda Udział w miejscu garażowym

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Zembrzyckiej (sygn. akt: XIX GUp 79/21) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości ½ części w prawie użytkowania wieczystego działki ewid. o nr 78/6, obręb ewidencyjny 9-07, o obszarze 0,0035 ha, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim (powiat nowodworski) przy ul. Legionów 1, zabudowanej jednokondygnacyjnym lokalem użytkowym stanowiącym garaż o powierzchni użytkowej 25 m2, którego wartość oszacowano dla potrzeb postępowania upadłościowego ww. upadłego na kwotę 12.230,00 zł (wycenę wartości sporządził rzeczoznawca majątkowy).
Dla nieruchomości tej jest prowadzona księga wieczysta nr WA1N/00066754/5.
Syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady:
a) cena wywoławcza ww. składnika stanowić będzie wartość jego oszacowania, tj. 12.230,00 zł
b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 2.000,00 zł,
c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 500,00 zł,
d) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz – syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta M. Zembrzycka – udział w miejscu garażowym”). Otwarcie ofert nastąpi 20 sierpnia 2021 r. o godz. 12:30 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich).

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Cena: 12 230 zł brutto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]