Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu Brzesko

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 398/20/S, informuje że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 23 kwietnia 2021 roku uzyskał zgodę na sprzedaż
z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego numer 36 znajdującego się w budynku numer 6 na osiedlu Władysława Jagiełły w Brzesku objętego księgą wieczystą nr TR1B/00052853/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: ko***********z@o*.pl) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 398/20/S. Nieruchomość można oglądać
w dniach 23 czerwca i 24 czerwca 2021 r, po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Sprzedaż udziału odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie mniejszej niż 119 350,00 zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych, zero groszy), stanowiącą jego oszacowaną wartość rynkową. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim w terminie do 25 czerwca 2021 roku do godziny 17.00 w kancelarii syndyka przy
ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 12 000,00 zł na rachunek bankowy funduszów masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się
w kancelarii syndyka.
Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania rachunku bankowego.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2021r o godzinie 11.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Cena: 119 350 zł brutto
Dodano: 2 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brzesko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]