Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu w Poznaniu

Opis:

Syndyk ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu pod sygn. akt XI GUp 527/20, udziału 1/6 w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 161 o pow. 72,70 m2, położonego w budynku wielorodzinnym na Os. Jana III Sobieskiego nr 21 w Poznaniu.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00253562/9.

Cena wywoławcza ww. udziału w prawie własności lokalu wynosie 48.249,33 złotych.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena znajdują się do wglądu w Kancelarii syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu) ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 września 2021 r. w Kancelarii syndyka przy ul. Dominikańskiej 3, 61-762 Poznań lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii syndyka (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka, nie zaś data nadania). Decydujące dla wyboru oferty jest kryterium wysokości zaoferowanej ceny nabycia, nie niższej jednak niż 48.249,33 złotych. W przypadku wpłynięcia większej ilości ofert wybrana zostanie oferta z najwyższa zaoferowaną ceną nabycia.

Informacji na temat konkursu ofert udziela syndyk Łukasz Borkowski pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży po zakończeniu konkursu ofert jest uprzednia wpłata ceny nabycia ww. prawa na rachunek bankowy masy upadłości w zadeklarowanej przez nabywcę kwocie, nie niższej jednak niż kwota 48.249,33 złotych.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 48 249 zł brutto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań Piątkowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]