Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Elżbiety Grzybczak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej Dąbrowie Górniczej ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki należącego do Elżbiety Grzybczak udziału 4/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki o numerze geodezyjnym 592/1, o powierzchni 0,2576 ha oraz budynku o charakterze mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 204,44 m2 wraz z budynkiem gospodarczo – garażowym o powierzchni 90 m2 położnej w Dąbrowie Górniczej, dla której to nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KA1D/00003127/2 cenę z nie niższą niż 142.240,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100), która stanowi 40 % rynkowej wartości oszacowania.

I. Warunkiem uczestnictwa przetargu :
1. sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z dopiskiem „Elżbieta Grzybczak osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zam. w Dąbrowie Górniczej – Oferta przetargowa – Sygn. akt – X GUp 88/16/1” oraz dopiskiem „Nie otwierać” i dostarczona do Biura syndyka masy upadłości Ewy Jurczak w Dąbrowie Górniczej (42-520), ul. W. Sikorskiego 35, w godz. pracy biura syndyka do dnia 10.12.2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki uważa się datę jej wpływu do biura syndyka.
2. wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rach. bank. 76 1020 2498 0000 8402 0571 6719 do dnia 10.12.2021 r.
II. Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, oraz że nie jest ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani przedstawicielem upadłego
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własnościowego prawa do nieruchomości.
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.
III. Rozpoznanie ofert odbędzie się w Biurze syndyka masy upadłości Ewy Jurczak w Dąbrowie Górniczej ul. W. Sikorskiego 35 w dniu 13.12.2021 r. o godz. 10:00.
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia rozpoznania ofert.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.
6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
7. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do wyboru Kancelarii Notarialnej.
8. Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
10. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Przetargu od podpisania umowy.
11. Informacje o przetargu udzielane są w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35 lub pod nr tel. 50*******72.

Cena: 142 240 zł brutto
Dodano: 23 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]