Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości Leszka Grodzickiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału 1/2 części prawa własności lokalu mieszkalnego nr 47 położonego w Krakowie na os. Kombatantów nr 9, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00397243/9, za cenę nie niższą niż 117.650,00 zł (słownie złotych: sto siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt).

W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Leszek Grodzicki w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 48/17/S i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości Leszka Grodzickiego w upadłości, 31-751 Kraków, ul Bulwarowa 33a (decyduje data wpływu do Biura Syndyka, które czynne jest w dni robocze w godz. 800-1400), oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny minimalnej – 11.765,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) na rachunek bankowy masy upadłości Leszka Grodzickiego prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 76 8591 0007 0260 0458 3161 0001 najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy).

Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
c) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
f) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy,
g) dowód wpłaty wadium,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2021 r. w Biurze Syndyka w Krakowie o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji oraz wgląd do operatu szacunkowego, można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : 12 259 61 04 codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Cena: 117 650 zł brutto
Dodano: 17 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]