Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Białka, gm. Maków Podhalański

Opis:

Syndyk masy upadłości Beaty Maciążki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Białka, gm. Maków Podhalański, składającej się z działek ew. nr 200/4 o pow. 203 m2 i 277 o pow. 590 m2, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KR1B/00045060/6.

  1. Sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej może nastąpić za cenę nie niższą niż 1.352,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa, 00/100 zł), która jest ceną wywoławczą. Wskazana cena jest ceną netto i nie uwzględnia podatków i opłat jakie będzie musiał ponieść nabywca według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu: 17 grudnia 2021r. o godz. 12.00. Oferty pisemne spełniające wymogi Regulaminu pisemnego konkursu ofert należy składać, za pokwitowaniem odbioru w Biurze Syndyka w Krakowie przy ul. Rondo Mogilskie 1 p.122 w godz. od 9.00 do 12.00 albo doręczyć przesyłką poleconą lub kurierską na adres : Syndyk Witold Kadłuczka, ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 122, 31-516 Kraków .

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs ofert na zakup udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości w Białce, sygn. akt VIII GUp – 60/17 (z dopiskiem nie otwierać). W przypadku złożenia oferty w drodze przesyłki poleconej lub kurierskiej, zamknięta koperta z ofertą winna zostać włożona do oddzielnej koperty, na której wskazane będą dane adresowe nadawcy i adresata, w takim przypadku decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka.

  1. Jednym z warunków uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset,00/100) zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Beaty Maciążki osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej nr 24 1020 4900 0000 8602 3074 4110 najpóźniej do dnia: 16 grudnia 2021 r.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy sprzedawcy.

4. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

5. Zainteresowani nabyciem mogą uzyskać dodatkowe informacje pod nr tel. 502714488 lub wysłać zapytanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: anwit@interia.pl. Zapoznać się z regulaminem konkursu ofert, operatem szacunkowym nieruchomości można po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Cena: 1 352 zł netto
Dodano: 3 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Myślenice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]