Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Kąty Goździejewskie

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Arkadiusza Arusztowicza sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 0,1303 ha położonej w miejscowości Kąty Goździejewskie Pierwsze, gm. Dębe Wielkie, pow. miński, woj. mazowieckie (działka oznaczona nr ewid. 977/2, 977/4, 977/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 62,00 m2, pow. całk. 87.67 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1M/00043116/4 za cenę nie mniejszą niż 31.389,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.
Oferty i wszelkie zapytania należy kierować na adres kancelarii lub e-mail w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu).
Syndyk dr Paweł Chmieliński

Cena: 31 389 zł brutto
Dodano: 13 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kąty Goździejewskie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]