Syndyk sprzeda udział w nieruchomości lokalowej

Opis:

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Ewy Kucharskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w sprawie o sygn. akt VIII GUp 12/17, przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy: ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Częstochowie, przy ulicy Nowowiejskiego 11/15, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta numer CZ1C/00144089/0 oraz zaprasza do składania ofert na następujących warunkach:
1. Cena wywoławcza to 228 000,00 zł brutto (słownie:dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) .
2. Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę-imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta, numer telefonu oferenta, oferowaną ceną (dokładne oznaczenie kwoty brutto cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej brutto.
3. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do dnia 18 lutego 2022 roku, do godz. 14 00, na adres: Adrian Parol Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno. Decydująca jest data doręczenia oferty na podany adres.
4. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze 951*****090000000147520659.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w biurze syndyka w dniu 18 lutego 2022 roku, o godz. 15.00.
6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka, a wszelkie koszty wynikające z zawarcia umowy i wydaniem przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
7. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane.
8. Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podania przyczyn.
9. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. Z opisem i oszacowaniem przedmiotowej nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka w Jaworznie, ul. Biała 8 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i kontaktując się pod nr tel. 50*******64 lub mailowo.
11. Przedmiot konkursu można oglądać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Cena: 228 000 zł brutto
Dodano: 7 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]