Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce ul. Warszawska 7

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 335/21 w trybie z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział 1/10 w nieruchomości gruntowej położonej w Siedlcach przy ul. Warszawskiej 7 za cenę 44.000,00 zł.

Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub elektronicznie na adres e-mail: upadlosci@ chmielinski.com.pl do dnia 30 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta – imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: upadlosci@ chmielinski.com.pl

Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż ww. ruchomości w przypadku otrzymania we wskazanym terminie więcej niż jednej oferty opiewającej na kwotę co najmniej równej cenie minimalnej.

Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty odpowiadającej sumie transakcyjnej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży (w tym regulamin sprzedaży) udzielane są mailowo.

Cena: 44 000 zł brutto
Dodano: 17 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Siedlce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]