Syndyk sprzeda udział w nieruchomości w Koninie

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 351/18, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w części ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 811 o pow. 240 m ² położonej w Koninie przy ul. Podgórnej 26 dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KN1N/00006852/3. Działka
zabudowana jest domem jednorodzinnym o powierzchni 57,44 m2. Nieruchomość jest zamieszkała.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 22 125 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych).
Operat szacunkowy wraz z regulaminem przetargu dostępny jest do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu.
Na życzenie dokument może zostać również udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną.
Oferty pisemne należy składać do dnia 20 kwietnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka ul. Dziedzicka 6/1 61-344 Poznań, z dopiskiem „Nie otwierać- oferta przetargowa XI GUp 351/18”
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 o godz. 12 w Ogrodowa 12- Conference Center, ul. Ogrodowa 12 w Poznaniu.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 20.04.2021 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.950,00 zł (słownie dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Sławomira Górczyńskiego w banku Credit Agricole o numerze: 70 1940 1076 5309 4599 0000 0000
z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XI GUp 351/18”
Szczegółowe informacje można uzyskać, telefonicznie pod numerem 608 466 470 (w godz. 10-14 od pon- pt)

Cena: 22 125 zł brutto
Dodano: 29 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Konin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]