Syndyk sprzeda udział w nieruchomości w Wąkole – oferty do 23.08.2021

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki udział 3/24 w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,1148 ha zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 81,01 m2, budynkiem gospodarczym adoptowanym na cele mieszkalne o pow. 39,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Wąkole, obręb Brzeźno, gmina Lipno, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00028472/7.

Działka jest częściowo ogrodzona płotem z siatki. Teren działki porośnięty jest trawą oraz nieliczną zielenią ozdobną. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny leśne.

Budynek mieszkalny to budynek w zabudowie bliźniaczej, piętrowy, zbudowany z cegły z dachem dwu i jednospadowym. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, dostęp do wody z własnego ujęcia oraz kanalizację miejską.

Część budynku gospodarczego znajdująca się na działce została adoptowana do celów mieszkalnych. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, kanalizację, ogrzewanie c.w.u zasilane z kotła na paliwo stałe. Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Wartość szacunkowa udziału w prawie własności nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego oszacowana została na kwotę 17 000 zł. Cena minimalna sprzedaży wynosi 4 000 zł. W celu nabycia praw do nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę.

Przez złożenie oferty rozumie się złożenie pisemnej oferty na adres Kancelaria Prawno – Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc (ul. Szeroka 12/6 87-100 Toruń), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA, SYGN. AKT V GUp 120/18, NIE OTWIERAĆ”.

Pisemna oferta winna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną adres korespondencyjny,
numer telefonu kontaktowego do oferenta (można podać także adres e-mail),
wskazanie na co składana jest oferta,
wskazanie oferowanej ceny,
czytelny podpis oferenta,
załączenie dowodu wpłaty wadium.
Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 1 czerwca 2021 roku.
Wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 800 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 33 1540 1304 2035 0001 7171 0001.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godz. 10:30 w kancelarii syndyka mieszczącej się przy ul. Szerokiej 12/6 w Toruniu.

Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

Sprzedaż następuje w postępowaniu upadłościowym i stosownie do art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Z warunkami oraz przedmiotem sprzedaży (w tym opisem i oszacowaniem) należy zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 51*******46), w kancelarii syndyka mieszczącej się w Toruniu przy ul. Szerokiej 12/6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży nieruchomości na każdym etapie bez podania przyczyny.

Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie trzech miesięcy od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium.

Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.

W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej syndyk nie jest zobowiązany do zapewnienia opuszczenia i opróżnienia lokalu przez osoby dotychczas ten lokal zajmujące.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz regulaminu znajdującego się w kancelarii, a także na stronie kancelarii www.kancelaria-szulc.pl.

Cena: 4 000 zł brutto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wąkole
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]