Syndyk sprzeda udział w nieruchomości we Włocławku – oferty do 15.09

Opis:
Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki udział 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0383 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 106,60 m2 zlokalizowanej we Włocławku, przy ul. Piaski 38, woj. kujawsko-pomorskie, działka nr 18, która nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Działka jest całkowicie ogrodzona płotem z siatki stalowej na słupkach stalowych i podmurówce oraz drewnianym na słupkach murowanych, a od strony ulicy Piaski wraz z wjazdem płotem z elementów drewnianych na słupkach murowanych wraz z bramą wjazdową dwuskrzydłową z elementów stalowych i furtką. Teren działki jest zagospodarowany, częściowo trawnik i roślinność ozdobna. Dojście do budynku od strony bramy wjazdowej i opaska wokół budynku utwardzona wylewką betonową. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią działki w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej o zbliżonym charakterze. Działka uzbrojona w następujące instalacje: energii elektrycznej, wody, gazu i kanalizacji z sieci gminnej, w części budynku brak instalacji kanalizacyjnej. Działka zabudowana jest domem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym drewnianym krytym papą, wybudowanym w 1948 roku.

Wartość szacunkowa udziału w nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez zespół biegłych rzeczoznawców majątkowych oszacowana została na kwotę 36.600,- zł (trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych) netto.

Cena minimalna sprzedaży wynosi 21.960,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) netto.

Wpłaty wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 4.392,- zł należy dokonać na rachunek bankowy masy upadłości podany w ogłoszeniu oraz Regulaminie dostępnych na stronie internetowej www.kancelaria-szulc.pl. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 15 września 2021 r.

Przez złożenie oferty rozumie się złożenie pisemnej oferty na adres Kancelaria Prawno – Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc (ul. Szeroka 12/6, 87-100 Toruń), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 15 września 2021 r. do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA, SYGN. AKT V GUp 117/20, NIE OTWIERAĆ”.

Pisemna oferta winna zawierać co najmniej:
a)imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b)adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną adres korespondencyjny,
c)numer telefonu kontaktowego do oferenta (można podać także adres e-mail),
d)wskazanie na co składana jest oferta,
e)wskazanie oferowanej ceny,
f)czytelny podpis oferenta,
g)załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 września 2021 roku o godz. 11:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Toruniu przy ul. Szerokiej 12/6.

Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

Sprzedaż następuje w postępowaniu upadłościowym i stosownie do art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania procedury sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny.
Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie trzech miesięcy od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium.
Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej syndyk nie jest zobowiązany do zapewnienia opuszczenia i opróżnienia lokalu przez osoby dotychczas ten lokal zajmujące.

Z warunkami oraz przedmiotem sprzedaży (w tym opisem i oszacowaniem) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 51*******46). Istnieje możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz regulaminu znajdującego się w kancelarii, a także na stronie kancelarii www.kancelaria-szulc.pl.

Kancelaria Prawno-Restrukturyzacyjna
Tomasz Szulc – syndyk w Toruniu
www.kancelaria-szulc.pl

ID: 678468942Wyświetlenia: 4934
Cena: 21 960 zł netto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Włocławek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]