syndyk sprzeda – udział w nieruchomości zabudowanej Piastów

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XVIII GUp 1460/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze przetargu pisemnego i aukcji udziału w wielkości 1/24 w prawie własności nieruchomości, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 212, o powierzchni 1240m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 244m2, położonej w Piastowie przy ul. Sienkiewicza 13A, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00028162/2.
Cena wywoławcza udziału w nieruchomości ustalona została na kwotę 11.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu/aukcji, w tym jego przedmiotu, Operat szacunkowy oraz pełny Regulamin przetargu pisemnego i aukcji są dostępne są pod numerem telefonu 600 25 25 09 w dni powszednie w godz. od 8 do 16 lub pod adresem e-mail: a.malkowska[małpa]oirpwarszawa.pl.
Oferty należy przesłać na adres Biura Syndyka ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa, lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się, w terminie do dnia 18 czerwca 2021r. w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zakup nieruchomości XVIII GUp 1460/19”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty na podany adres, nie zaś stempel pocztowy. W przypadku awizacji przesyłki listowej poleconej, w której nadano ofertę, za datę wpływu uważana będzie data pierwszej próby doręczenia przesyłki.
Składający ofertę powinien wpłacić na rachunek masy upadłości w w Santander bank Polska S.A. nr 72 1090 1870 0000 0001 4418 0394 wadium w kwocie 1.100,00zł. (słownie: jeden tysiąc sto złotych). Dowód wpłaty wadium oferent zobowiązany jest załączyć do składanej oferty.
Oferta pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania winna spełniać wszystkie warunki określone w Regulaminie przetargu i aukcji.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2021r. w Biurze Syndyka o godz. 11.00. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi aukcję. O terminie i miejscu aukcji oraz sposobie jej przeprowadzenia syndyk poinformuje wszystkich oferentów, których oferty zostały przyjęte.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej ceny przed podpisaniem umowy.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Cena: 11 000 zł brutto
Dodano: 21 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piastów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]