Syndyk sprzeda udział w nieruchomości zabudowanej

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomość zabudowanej położonej w miejscowości Nowy Folwark 30 A, gmina Busko-Zdrój, dz. ewidencyjna nr 111/3., o powierzchni 2206 m2,dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1B/00068018/0, za cenę nie niższą niż 189 300, 00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100) tj. za cenę odpowiadającą wartości likwidacyjnej zgodnie z operatem szacunkowym.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 28/21, w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. na adres Kancelarii Syndyka: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres.

Telefon kontaktowy do kancelarii syndyka: 668-199-917.

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta; imię i nazwisko lub firmę oraz adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail,
b) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego,
c) w przypadku osób fizycznych – poświadczoną notarialnie kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
d) oświadczenie oferenta, że nie jest dłużnikiem ani małżonkiem dłużnika,
e) określenie ceny nabycia nieruchomości. Cena powinna być wyrażona kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej określenie liczbowo i słownie,
f) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika – należy załączyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

W przypadku wpływu większej ilości ofert, w kancelarii syndyka zostanie zorganizowana licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi oferentami.
Informację o terminie oraz godzinie licytacji syndyk przekaże bezpośrednio oferentom.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny.

Cena: 189 300 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowy Folwark
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]