Syndyk sprzeda udział w niezabudowanej działce – las

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Zbyszyńskiego– osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/3 część w prawie własności niezabudowanej działki Nr 381 o pow. 17.281 m2, obręb 45 w miejscowości Pólka Raciąż, m. Raciąż
Działka Nr 381 stanowi las.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 6.925 zł.(słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).
Oferty należy składać na adres Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp „of” 88/20 – działka 381, Pólka-Raciąż i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 693 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Zbigniewa Zbyszyńskiego 87 1140 2004 0000 3802 7933 0081, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 88/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, w dniu 31.03.2021 roku Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Zbyszyńskiego.
Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Katarzynę Janisz jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach.

Cena: 6 925 zł brutto
Dodano: 12 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pólka-Raciąż
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]