Syndyk sprzeda udział w niezabudowanych nieruchomościach rolnych i leśnych

Opis:

Syndyk masy upadłości Czesławy Życińskiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, o sygnaturze akt V GUp 72/20 prawa własności udziału 1/4 niezabudowanej nieruchomości rolnej i leśnej – działek nr 16, 355, 376 i 551 położonych w miejscowości Kletnia, w obrębie 5 oraz działki nr 20 położonej w miejscowości Kolonia Kletnia, w obrębie 8, gmina Gomunice, powiat radomszczański, województwo łódzkie. Dla przedmiotowych nieruchomości urządzono księgę wieczystą nr PT1R/00018737/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania.

Cena wywoławcza wynosi 36.263,00 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100). Wadium w 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 72 89230008 0131 4086 3012 0001, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. V GUp 72/20” (jako odbiorcę proszę wskazywać „Czesława Życińska w upadłości”) najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Oferta – pod rygorem jej odrzucenia – powinna spełniać warunki określone w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 lok. 231B w Warszawie, (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 536-171-998, 535-833-748, 605-484-000).

Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2021 roku do godziny 14:00 w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 72/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp 72/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka-Skupińska w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 12 maja 2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka – ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 13.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 72/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Cena: 36 263 zł brutto
Dodano: 15 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kolonia Kletnia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]