Syndyk sprzeda udział w prawie własności działki w Lidzbarku

Opis:

 Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału 29901/113246 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku

1. Przedmiotem sprzedaży jest udziału 29901/113246 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntowa nr 14/50 o powierzchni 655 mkw., obręb Lidzbark 4, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1D/00035541/0.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 7 412,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości  wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 741,20 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 87 2490 0005 0000 4520 5314 3686  w terminie do dnia 3 stycznia 2023 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 4 stycznia 2023 r. o godzinie 11:00.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe, zbliżone oferty. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk.  Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 4 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00, przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

9.Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie miesiąca od dnia wyboru oferty. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na cztery dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

10. Kupujący nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

11.Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Dalsze informacje o nieruchomościach można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: 601 627 391 lub e-mail.

Cena: 7 412 zł netto
Dodano: 7 grudnia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lidzbark
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]