Syndyk sprzeda udział w prawie własności lokalu mieszkalnego.

Opis:

yndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 185/18/S, informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 26 kwietnia 2021 r. uzyskał zgodę na sprzedaż

z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Prusa 19 w Tarnowie, objętym księgą wieczystą nr TR1T/00101323/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę najwyższą z zaoferowanych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarta jest w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 185/18/S

 

Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż 20 100,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych zero groszy). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 8 lipca 2021 do godziny 17.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na konto funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka.

 

Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania konta.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2021 o godz. 11.00 w Kancelarii syndyka przy

ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Cena: 20 100 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]