Syndyk sprzeda udział w prawie własności nieruchomości lokalowej

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że do dnia 17.12.2021 r., do godz. 14:00, do siedziby doradcy restrukturyzacyjnego Mariusza Jeziorskiego w Kaliszu, ul. Śródmiejska 15/3 można składać pisemne oferty zakupu objętego spisem inwentarza w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 137/20 of, składnika masy upadłości w postaci 1/3 udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej, poł. w miejscowości Bógwidze 14/6, gm. Pleszew, woj. Wielkopolskie, o pow. użytkowej 77,44 m2, dla której dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KZ1P/00022823/8, wraz z udziałem 90/1000 w nieruchomości wspólnej (tj. grunt oraz części budynku i urządzenia) – zabudowanej działki ew. nr 58/4, objętej księgą wieczystą nr KZ1P/00021810/7.
Syndyk dokona sprzedaży składnika masy upadłości z wolnej ręki po wyłonieniu nabywcy pośród oferentów uczestniczących w pisemnym konkursie ofert za najwyższą oferowaną, cenę nie niższą niż cena wywoławcza: 44.000,00 zł (słownie czterdzieści cztery tysiące zł 00/100).
Zainteresowani uczestnictwem w przetargu winni doręczyć do kancelarii syndyka Mariusza Jeziorskiego w Kaliszu (62-800), ul. Śródmiejska 15/3, w zamkniętych kopertach, podpisane oferty zakupu sporządzone w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2021 r., do godz. 14:00, osobiście bądź listem poleconym / przesyłką kurierską (decyduje chwila złożenia oferty) z dopiskiem: „Oferta V GUp 137/20 of”. Syndyk nie wymaga złożenia rękojmi.
Wybór oferty, zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę, nastąpi w kancelarii syndyka w Kaliszu w dniu: 17.12.2020 r. o godz. 14:15.
Operat szacunkowy oraz warunki przetargu / sprzedaży z wolnej ręki przedmiotu sprzedaży dostępne są w kancelarii syndyka – Kalisz, ul. Śródmiejska 15/3, tel. (62) 598 20 50, e-mail: kancelaria@partnerbiznes.pl.
Syndyk zastrzega prawo odstąpienia od postępowania przetargowego / sprzedaży z wolnej ręki, a także zmiany warunków przetargowych na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny. Nieruchomość można oglądać w dniach od 30.11.2021 r. do 16.12.2021 r., po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym z kancelarią syndyka.

Cena: 44 000 zł netto
Dodano: 30 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bógwidze
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]