syndyk sprzeda udział w prawie własności nieruchomości

Opis:

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

73/192 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, trzykondygnacyjnym w zabudowie bliźniaczej  i budynkiem gospodarczym, położonym w Sieradzu pod adresem Mostowa 1A, działka nr 210/1, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KW SR1S/00032821/8, za kwotę  120 120,00 zł

w trybie pisemnego konkursu ofert.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – sygn. Akt. XIV GUp 148/22 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 22.12.2023. godz. 15.00 na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211.  Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

Cena: 120 120 zł brutto
Dodano: 13 października 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Sieradz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]