Syndyk sprzeda – udział w spółce Mobile Messenger sp. z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości Wiesława Monchera sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, 1 (jeden) udział o wartości 300,00 zł w spółce Mobile Messenger spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000385400, NIP: 8961518392).

Cena to 300,00 zł (trzysta złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 16 czerwca 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 94/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Wiesława Monchera” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy)

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Cena: 300 zł brutto
Dodano: 1 czerwca 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]