Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/6 w lokalu mieszkalnym w Poznaniu

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego numer 17 o powierzchni 64,30 m2 położonego w Poznaniu, przy osiedlu Orła Białego 69, dla którego nie została założona księga wieczysta.

Lokal mieszkalny, którego 1/6 część stanowi przedmiot sprzedaży w ramach niniejszego ogłoszenia, usytuowany jest na VIII piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek jest jedenastokondygnacyjny w zabudowie wolnostojącej. Część parteru obiektu zajmują lokale usługowo-handlowe. Budynek ze stropodachem płaskim, wzniesiony został w latach 80-tych w technologii uprzemysłowionej, tzw. wielka płyta. W otoczeniu osiedla dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, znajdują się także punkty handlowo-usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej, w tym szkoła, przedszkola, przychodnia i kościół. Osiedle Orła Białego posiada bardzo dobre połączenie komunikacyjne z innymi osiedlami i dzielnicami miasta poprzez linie tramwajowe oraz autobusowe.

W skład lokalu mieszkalnego wchodzą trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka oraz oddzielnie toaleta o powierzchni łącznej 64,30 m2. Do lokalu przynależy również komórka o powierzchni 1,30 m2. Podkreślić należy, iż przedmiotem ogłoszenia sprzedaży jest udział w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Wartość szacunkowa udziału w nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego oszacowana została na kwotę 57.667,- zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) netto.

Cena minimalna sprzedaży wynosi 43.500,- zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) netto.

Wpłaty wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 8.700,- zł należy dokonać na rachunek bankowy masy upadłości podany w ogłoszeniu oraz Regulaminie dostępnych na stronie internetowej www.kancelaria-szulc.pl. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 10 grudnia 2021 r.

Przez złożenie oferty rozumie się złożenie pisemnej oferty na adres Kancelaria Prawno – Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc (ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA, SYGN. AKT XI GUp 911/20, NIE OTWIERAĆ”.

Pisemna oferta winna zawierać co najmniej:
a)imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b)adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną adres korespondencyjny,
c)numer telefonu kontaktowego do oferenta (można podać także adres e-mail),
d)wskazanie na co składana jest oferta,
e)wskazanie oferowanej ceny,
f)czytelny podpis oferenta,
g)załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/6.

Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania procedury sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny.

Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie trzech miesięcy od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium.

Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.

W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej syndyk nie jest zobowiązany do zapewnienia opuszczenia i opróżnienia lokalu przez osoby dotychczas ten lokal zajmujące.

Z warunkami oraz przedmiotem sprzedaży (w tym opisem i oszacowaniem) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 51*******46). Istnieje możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków wyboru oferenta i sprzedaży określonych w Regulaminie sprzedaży z wolnej ręki, który znajduje się na stronie internetowej kancelarii syndyka.

Kancelaria Prawno-Restrukturyzacyjna
Tomasz Szulc
www.kancelaria-szulc.pl

Cena: 43 500 zł netto
Dodano: 24 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań, Chartowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]