Syndyk sprzeda udział1/2 we własn.domu w Pogorzeli

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg

pisemno-ustny na sprzedaż nieruchomości na następujących warunkach :

1.      Sprzedaż odbywa się na podstawie zgody Sędziego Komisarza,

2.      Przedmiotem sprzedaży jest :

  • udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli 33, gmina Olszanka, powiat brzeski, woj. opolskie, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 98/3 AM-2 o powierzchni 2 600 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie  wolnostojącej o powierzchni zabudowy 172,00 m2 i zabudową gospodarczą. Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektem dwukondygnacyjnym ze strychem, częściowo podpiwniczonym, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00004909/2.
    Cena sprzedaży udziału w wysokości 1/2 : 35.000,00 złotych, słownie : trzydzieści pięć tysięcy tysięcy złotych zero groszy.

 

3.      Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy syndyka Dariusza Chudego w Alior Banku S.A. O/Wrocław nr 85 2490 0005 0000 4000 9876 8082 przed terminem zakończenia składania ofert wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej brutto,

4.      Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,

5.      Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,

6.      Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na przetarg Pogorzela – nie otwierać” złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 17 sierpnia 2021 roku do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław,

7.      Rozpoznanie ofert nastąpi w w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław w dniu 19 sierpnia 2021 roku, o godz. 11:00,

8.      Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,

9.      Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.

10.  Dodatkowe informacje można uzyskać WYŁĄCZNIE od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu : 501 367 355. Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu i operatem szacunkowym dostępne jest na stronie prosyndyk.pl

Cena: 35 000 zł brutto
Dodano: 19 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pogorzela
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]