Syndyk sprzeda udziału 2/3 w prawach do nieruchomo

Opis:

Syndyk Masy Upadłości

jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda z wolnej ręki

udziału 2/3 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej –  działki nr 681/57 o powierzchni gruntu 480 m2 wraz z prawem własności budynku usługowo-mieszkalnego o powierzchni użytkowej 664,67 m2  z  piwnicą o powierzchni 67,73m2  położonego w Wydminach przy ul. Grunwaldzkiej 45 województwie warmińsko-mazurskim, powiecie giżyckim.

Wartość z operatu szacunkowego wynosi 270 400zł

(słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych)

 

Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 604 439 299.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: w zakładce Aktualności/Regulaminy Sprzedaży

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta-Wydminy” w Biurze Syndyka 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 10/2 – w terminie do dnia 6.04.2021r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 7.04.2021r. godz. 12.00.

W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny.

Cena: 270 400 zł brutto
Dodano: 8 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wydminy
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]