Syndyk sprzeda udziały w lokalu mieszkalnym przy ul. Aluzyjnej 21E

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniach upadłościowych Marcina Sitarza i Beaty Boryckiej (dawniej Sitarz) – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:
1. udziału ½ części w prawie współwłasności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 109 położonego przy ul. Aluzyjnej 21E w Warszawie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/00427833/5 i związanego z nim odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/00361296/7 oraz odpowiednim udziałem w nieruchomości gruntowej w skład której wchodzą działki nr 62, 1/20, 1/19, 2/14 i 2/10, zapewniającej dostęp do drogi publicznej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00393277/1, za cenę nie niższą niż 164.340,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych) wchodzącego w skład masy upadłości Marcina Sitarza.
2. udziału ½ części w prawie współwłasności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 109 położonego przy ul. Aluzyjnej 21E w Warszawie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/00427833/5 i związanego z nim odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/00361296/7 oraz odpowiednim udziałem w nieruchomości gruntowej w skład której wchodzą działki nr 62, 1/20, 1/19, 2/14 i 2/10, zapewniającej dostęp do drogi publicznej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00393277/1, ze cenę nie niższą niż 164.340,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych), wchodzącego w skład masy upadłości Beaty Boryckiej,
zwane dalej „Przedmiotem sprzedaży”.
Lokal mieszkalny nr 109 o powierzchni użytkowej 45,90 m2 położony jest na pierwszej kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego o ośmiu kondygnacjach nadziemnych. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i hallu oraz logii. Lokal w średnim stanie technicznym do częściowego remontu i odnowienia. Budynek mieszkalny został zrealizowany w 2000r. przez JW. Construction w ramach budowy całego osiedla wielorodzinnego.
Oferty należy składać w terminie do dnia 1 października 2021 roku w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w godzinach jej urzędowania. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznych ofert jest wpłacenie wadium:
1. w wysokości 16.434 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Beaty Boryckiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Beaty Boryckiej o nr PL 63 1050*******000 0092 8102 6758 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt XIX GUp 1483/20 – udział w lokalu przy ul. Aluzyjnej w Warszawie”.
2. w wysokości 16.434 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Marcina Sitarza kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marcina Sitarza o nr PL 31 1090 2590 0000 0001 4311 5955 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp 247/19 – udział w lokalu przy ul. Aluzyjnej w Warszawie”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 4 października 2021 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniach upadłościowych Beaty Boryckiej i Marcina Sitarza lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams, wśród oferentów, których oferty nie zostały odrzucone
Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Artura Olczaka z dnia 12 lutego 2021 roku, który to Operat będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem nieruchomości, której dotyczy Przedmiot sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 1004, art. 1005, art. 1007, art. 1009, art. 1012 i art. 1013 Kodeksu postępowania cywilnego.
Koszty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 328 680 zł brutto
Dodano: 29 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Białołęka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]