Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Opis:

Syndyk masy upadłości Anny Roszkowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gołdapi (sygn. akt VIII GUp 180/21) zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.:

– Prawo własności udziału wynoszącego 1/6 części nieruchomości niezabudowanej stanowiąca działkę nr 25/7 o powierzchni 0,5153 ha położonej w miejscowości Bitkowo, gm. Gołdap (powiat gołdapski, województwo warmińsko – mazurskie), dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00008804/3.

– Prawo własności udziału wynoszącego 10/3000 części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 25/10 o powierzchni 0,1693 ha położonej w miejscowości Bitkowo, gm. Gołdap (powiat gołdapski, województwo warmińsko – mazurskie), dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00006783/5.

– Prawo własności udziału wynoszącego 65/3000 części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 25/11 o powierzchni 0,0692 ha położonej w miejscowości Bitkowo, gm. Gołdap (powiat gołdapski, województwo warmińsko – mazurskie), dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00008805/0.

Cena wywoławcza wynosi 5.630,00 zł (pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania.

W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:

1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Bitkowo, gm. Gołdap – sygn. akt VIII GUp 180/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 563,00 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy złote, 00/100) do dnia 18 listopada 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł

nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.

Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.uzgodnieniu terminu.

 

Cena: 5 630 zł brutto
Dodano: 17 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gołdap
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]