Syndyk sprzeda udziały w nieruchomościach w Brzeźcach

Opis:

Syndyk masy upadłości

Krzysztofa Gacparskiego w upadłości

sygn. akt XIX GUp 1078/20

sprzeda

 

w trybie z wolnej ręki

 

1. UDZIAŁ W WYSOKOŚCI ½ W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
zabudowanej drewnianym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym,
położonej przy ul. Relaksowej 12 w miejscowości Brzeźce,
stanowiącej działkę o nr ew. 827, o pow. 720 m2, jednostka rejestrowa: G. 317, jednostka ewidencyjna: 140101_5 Białobrzegi – obszar wiejski, Obręb: 0003 Brzeźce, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie,
dla której Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem RA2G/00003403/7;

 

2. UDZIAŁ W WYSOKOŚCI ½ W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
położonej w miejscowości Brzeźce, stanowiącej działkę o nr ew. 42/10,
o powierzchni 1.000 m 2 , jednostka rejestrowa: G. 317, jednostka ewidencyjna: 140101_5 Białobrzegi – obszar wiejski, Obręb: 0003 Brzeźce, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie,
dla której Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem RA2G/00013699/1;

 

 

Opis przedmiotu sprzedaży: Pierwsza nieruchomość zabudowana jest drewnianym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym powierzchni zabudowy 35 m2, wybudowanym w 1990 r. Druga działka nie jest zabudowana ani ogrodzona. Teren nieruchomości płaski.
Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
Cena wywoławcza: 66.000,00 zł brutto
Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 1 lutego 2021 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 16 marca 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 16 marca 2021 r. włącznie wadium w kwocie 6.600,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel.: 22 2035757 w godz. 10:00 – 15:00. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
Termin otwarcia ofert: W dniu 17 marca 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.
Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.
SYNDYK WSKAZUJE, IŻ NINIEJSZA SPRZEDAŻ OBEJMUJE ŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W DWÓCH NIERUCHOMOŚCIACH. CENA WYWOŁAWCZA WSKAZANA W OGŁOSZENIU JEST CENĄ ŁĄCZNĄ ZA UDZIAŁY W OBYDWU NIERUCHOMOŚCIACH.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DRUGIEJ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZCZONO

Cena: 66 000 zł brutto
Dodano: 11 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brzeźce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]