Syndyk sprzeda udziały w nieruchomościach w Proboszczowie po 1/2 ceny

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda udziały w prawie własności nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Proboszczowie, za 1/2 ceny rynkowej – III postąpienie, zmniejszenie ceny o 50%, udziałów w nieruchomościach w Proboszczowie, określonej przez Biegłego Sądowego z zakresu wyceny nieruchomości; razem lub osobno;
1. udziału w wysokości 5/8 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej (uchwalony plan miejscowy pod zabudowę jednorodzinną) położonej w Proboszczowie o nr działki 1166, o pow. 0,77 ha, objętej księgą wieczystą o nr LE1Z/00012403/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, o wartości rynkowej – 56 258,00 zł. za kwotę 28 129,00 zł.
Umowa dzierżawy działki nr 1166, o pow. 0,77 ha, zgodnie z art. 127 Prawa Upadłościowego (dalej jako PU) jako nieodpłatna jest bezskuteczna do masy upadłości i może być wypowiedziana.

2. udziału w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Proboszczowie o nr działki 1163/1 i 1163/3, o pow. 0,38 ha, objętej księgą wieczystą o nr LE1Z/00044019/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, o wartości rynkowej – 2. 959,00 zł. za kwotę 1 479,50 zł

3. udziału w wysokości 21/96 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Proboszczowie o nr działki 1163/2, o pow. 0,56 ha, objętej księgą wieczystą o nr LE1Z/00018675/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, o wartości rynkowej – 60 944,00 zł za kwotę 30 472,00 zł

oraz za cenę 3/4 ceny rynkowej;
1. udziału w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Proboszczowie o nr działki 1170, o pow. 0,041 ha, objętej księgą wieczystą o nr LE1Z/00001040/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, o wartości rynkowej – 1 074,00 zł. za kwotę 805,50 zł

Lokalizacja na stronie https:// mapy.geoportal.gov.pl w zakładce – wyszukiwarka – działek – wpisać nr – 022603_2.0005.1166 lub 022603_2.0005.1163/1 lub 022603_2.0005.1163/2 lub 022603_2.0005.1163/3
W przypadku zainteresowania nabyciem określonych udziałów, na wskazany adres e-mail, zostanie przesłany wyciąg z opisu i oszacowania wskazanej działki, oraz kopie mapek ewidencyjnych poszczególnych nieruchomości.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszej propozycji sprzedaży w/w udziałów w nieruchomości upadłego w każdym czasie bez podania przyczyn.
Wszystkie koszty związane ze sprzedażą ponosi kupujący.
Ofertę zakupu udziału w w/w nieruchomościach, z ceną nie niższą od wywoławczej, należy złożyć w terminie do 30-09-2021r., na adres e-mail; syndykzkbiuro@wp.pl
Kontakt telefoniczny79*******98
Wygrywa oferta z najwyższą ceną.
Zgodnie z art. 313 Prawa Upadłościowego;
1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
2. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej .. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

Cena: 60 886 zł brutto
Dodano: 15 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Proboszczów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]