Syndyk sprzeda udziały w spółce BOSS30Q Sp. z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości Arkadiusza Home, wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy pod sygn. akt VIII GUp 283/21 zawiadamia o postępowaniu konkursowym w trybie z wolnej ręki na sprzedaż:

– 100 udziałów o łącznej wartości 75.000,00 zł w BOSS30Q Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000584383 za cenę nie mniejszą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 roku na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego, Al. Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna:
1. być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na adres kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 283/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA na nabycie udziałów w BOSS30Q Sp. z o.o.”,
2. zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę poprzez wskazanie jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL, adresu do korespondencji, numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
3. zawierać zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia.
4. zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 1 października 2021 roku w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Warszawie.

W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia.

Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży.

kontakt:
sekretariat(a)dorest.pl,
tel. 57*******09

Cena: 100 zł netto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Bielany
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]