Syndyk sprzeda udziały w spółce DPA Sp. z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Doroty Rudnickiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tychach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki udziałów w spółce DPA Sp. z o.o.tj.4 udziałów, za cenę nie niższą niż: jeden udział o wartości nominalnej 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), a o łącznej wartości nominalnej150,00 zł (słownie:sto pięćdziesiąt złotych 00/100),która stanowi 75% oszacowania.
I. WARUNKIEM UCZESTNICTWA PRZETARGU:
1. sporządzenie oferty, która winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Dorota Rudnicka osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zam. w Tychach– Oferta przetargowa – sygn. akt XGUp711/21/10” i dostarczona do Biura syndyka masy upadłości Ewy Jurczak w Dąbrowie Górniczej (42 – 520), ul. W. Sikorskiego 35, w godz. pracy biura syndyka do dnia 31 stycznia2022 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej wpływu do biura syndyka.

II. OFERTA KUPNA NALEŻY ZŁOŻYĆ W JĘZYKU POLSKIM, A POWINNA ONA ZAWIERAĆ:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym oferowanych udziałów w spółce,
4. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, przedstawicielem upadłego
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani przedstawicielem upadłego,
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,
8. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
9. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
10. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości że sprzedaż udziałów może nastąpić po uzyskaniu zgody spółki oraz oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przekazanie danych oferenta spółce celem uzyskania zgody spółki w wypadku wygrania przez oferenta przetargu,
11. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu.
III. ROZPOZNANIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W: Biurze syndyka masy upadłości Ewy Jurczak w Dąbrowie Górniczej ul. W. Sikorskiego 35 w dniu2lutego2022r. o godz. 12:00.
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. II.1. i pkt. II.2.
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej dzień przed zawarciem umowy.
4. Organizator Przetargu – syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
5. Organizator Przetargu – syndyk zastrzega, iż może odstąpić od podpisania umowy sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki.
6. Umowa kupna sprzedaży zostanie zwarta w terminie określonym przez Syndyka.
7. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej.
8. Brak zapłaty całej ceny nabycia w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
9. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Przetargu od podpisania umowy.
10. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Ewy Jurczak w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,
11. Informacje o przetargu udzielane są w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. W. Sikorskiego 35 lub pod nr tel. 50*******72 w godz. 8.00-15.00.

Cena: 50 zł netto
Dodano: 17 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]