Syndyk sprzeda udziały w spółce GP WORLD INVESTEMENT sp zoo Prywatne

Opis:
Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 6 udziałów w spółce GP WORLD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000603103.

Oferty nabycia udziałów należy składać pisemnie do Syndyka w terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Święty Marcin 25/7, 61-804 Poznań (liczy się data wpływu pisma). Oferta powinna zawierać pod rygorem odrzucenia:

Pełne oznaczenie oferenta wraz z numerem PESEL/NIP/KRS
Adres i siedzibę oferenta
Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
Datę sporządzenia Oferty
Wskazanie przedmiotu oferty
Oferowaną Cenę nabycia
Ponadto Oferent winien złożyć wraz z Ofertą oświadczenia:

o pokryciu wszelkich kosztów, opłat, podatków związanych z zawarciem umowy o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym spółki

Syndyk sobie zastrzega prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży udziałów na dowolnym etapie postępowania. Otrzymane oferty zostaną złożone do akt postępowania.

Wskazana cena jest ceną minimalną za 6 udziałów

Cena: 6 000 zł netto
Dodano: 10 stycznia 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]