syndyk sprzeda udziały w spółce INL Sp. z o.o

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Laboch – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 958/20 ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości pakietu 9 udziałów spółki INL Sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach (nr KRS: 0000645528), za cenę nie niższą niż wartość nominalna tj.: 1350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych). Przedmiotowe udziały stanowią 9% kapitału zakładowego spółki.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail:  edytasenger@wp.pl
Osoby zainteresowane nabyciem udziałów w ww. Spółce winny przesłać oferty na adres Syndyka Edyta Senger-Kałat ul. Cieszkowskiego 9, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Syndyka). Oferty przyjmowane są również w skanie za pośrednictwem e-mail: edytasenger@wp.pl
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• nazwę postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.
Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący

Cena: 1 350 zł brutto
Dodano: 7 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pobiedziska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]