Syndyk sprzeda udziały o wartości 155 000,00 zł w spółce „PODKARPACKIE JADŁO” Sp. z o.o. z/s w Babicy

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Bal – Bocheńskiej  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości pakietu 20 udziałów spółki „PODKARPACKIE JADŁO” SP. Z O.O. w siedzibą w Babicy (nr KRS: 0000282491), za cenę nie niższą niż 45 % wartości oszacowania  69 750,00  zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 7 750,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)  na rachunek prowadzony w banku Santander Bank Polska SA nr 86 1090 2590 0000 0001 2367 0151.

Informacje na temat przedmiotu sprzedaży, operat oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka Jakuba Pieczonki przy ul. Zygmuntowskiej 9 w Rzeszowie, tel. +48 661 407 913, adres e-mail: biuro@doradca.rzeszow.pl.

Oferty zgodne z regulaminem przetargu należy składać w biurze syndyka Jakuba Pieczonki przy ul. Zygmuntowskiej 9, 35-025 Rzeszów, osobiście lub listem poleconym w terminie do dnia 21.10.2022 r. do godziny 15:00. (liczy data wpływu oferty)

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.

Cena: 69 750 zł brutto
Dodano: 25 stycznia 2022
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]