Syndyk sprzeda udziały w spółce Rapid Rabbit Sp. z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup 92 udziałów o wartości nominalnej 4 600,00 zł w spółce prawa handlowego Rapid Rabbit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie przy ulicy Składowej 2 (KRS 0000781188), wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotowe udziały stanowią 92% kapitału zakładowego spółki.
Dane bilansowe na dzień 31.12.2020 r.
• 10 731,64 zł – suma bilansowa,
• 5 000,00 zł – kapitał podstawowy,
• 10 731,64 zł – należności krótkoterminowe,
• brak aktywów trwałych w spółce,
• brak zysku w ostatnim okresie sprawozdawczym.

Cena minimalna sprzedaży wynosi 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100).
Ofertę na zakup ww. udziałów należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl do dnia 17 listopada 2021 r.

Warunki sprzedaży udziałów:
a) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch takich samych ofert z najwyższą ceną, syndyk przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej), przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,
c) Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent,
d) Po wyłonieniu oferenta, sędzia – komisarz wyda postanowienie w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż. Przystąpienie do podpisania umowy odbędzie się po uprawomocnieniu się postanowienia o wyrażeniu zgody na sprzedaż składnika majątku.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z syndykiem:
tel.: 601 627 391
email: m.figura@grantfinance.pl

Cena: 4 600 zł brutto
Dodano: 17 września 2021
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]