Syndyk sprzeda udziały w spółce z o.o.

Opis:

Syndyk Mariusz Jeziorski ogłasza, że do dnia 04.10.2021 r., do siedziby syndyka w Kaliszu można składać pisemne oferty na zakup składników masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych ogłosił upadłość (por. sygn. akt V GU 49/20 of; V GUp 119/20 of). Przedmiotem sprzedaży jest 50 udziałów w podmiocie Prawa handlowego – spółce AATAMI Sp. z o.o. z/s w Borku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000725967.
Zainteresowani uczestnictwem w przetargu winni doręczyć syndykowi – Doradcy Restrukturyzacyjnemu Mariuszowi Jeziorskiemu z/s przy ul. Śródmiejskiej 15/3 w Kaliszu (62-800), osobiście bądź listem poleconym/przesyłką kurierską, w zamkniętych kopertach, podpisane oferty zakupu sporządzone w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2021 r., do godz. 14:00 (decyduje termin składania ofert) z dopiskiem: „Oferta – [udziały AATAMI sp. z o.o.] – V GUp 119/20 of”.
Syndyk dokona sprzedaży w/w składników masy upadłości z wolnej ręki po wyłonieniu nabywcy spośród oferentów uczestniczących w pisemnym konkursie ofert za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza tj. 20 zł per udział (tj. 500,00 zł za 50 udziałów). Wybór oferty zawierającej najwyższą oferowaną cenę, płatną przed zawarciem umowy sprzedaży, nastąpi w dniu: 04.10.2021 r. o godz. 14:15.
Oszacowanie udziałów przez biegłego sądowego oraz warunki sprzedaży z wolnej ręki wyżej wymienionych składników masy upadłości dostępne są do wglądu w kancelarii syndyka w Kaliszu, ul. Śródmiejska 15/3, tel. (62) 598 20 50, e-mail: kancelaria@partnerbiznes.pl.
Syndyk zastrzega prawo odstąpienia od postępowania przetargowego, a także zmiany warunków przetargowych na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Cena: 20 zł netto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Borek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]