Syndyk sprzeda Volkswagen Crafter 2008 za kwotę min. 12 000,00 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda Volkswagen Crafter rok prod. 2008, nr vin WV1ZZZ2EZ86037735 za cenę nie niższą niż 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 1,5 roku temu silnik przeszedł kapitalny remont, rok temu zregenerowana turbina, uszkodzenia blacharskie (wgniecenia, rysy) bardzo rzadką wersja 7osobowa, półki na narzędzia.

Osoby zainteresowane nabyciem winne składać oferty z zaproponowaną ceną, nie niższą niż podana w ogłoszeniu, listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka: ul. żwirki i Wigury 6/14, 42-217 Częstochowa lub za pośrednictwem wiadomości- email do dnia 10.11.2021 r. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „oferta, sygn. akt VIII GUp 210/21”. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2021 roku o godz. 11.00.
W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów konkurs wygrywa oferent z najwyższą zadeklarowaną ofertą.

Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia, nie niższej niż 12 000,00 zł.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane.
Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej dzień przed zawarciem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka . Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail oraz telefonicznie w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Cena: 12 000 zł brutto
Dodano: 3 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa Śródmieście
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]