Syndyk sprzeda w drodze przetargu mieszkanie w Tarnobrzegu 60,47 m2

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogusława Pawłowskiego zam. w Tarnobrzegu na podstawie art. 311 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019, poz. 498 t.j.),

sprzeda w drodze przetargu :

 

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr. 47 zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym nr 14 położonym w Tarnobrzegu przy ul. Waryńskiego na działce gruntu nr 3724/2 obręb nr 0012 wraz z przynależną piwnicą oznaczoną nr 47, objęte księgą wieczystą nr . KW TB1T/000706967 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Transakcja zwolniona z podatku VAT.

cena wywoławcza –164.618,00 zł
(Słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych)

Więcej informacji pod numerem telefonu 15 811 10 50 oraz na biegusgroup .pl w zakładce Nieruchomości –> Ogłoszenia.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta – przetarg na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 47 zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym nr 14 położonego w Tarnobrzegu przy ul. Waryńskiego , V GUp 92/20 – nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 16:00 na adres Kancelarii Syndyka, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Kancelarii.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 maja 2021 r. 10:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Tarnobrzegu (39-400), ul. H. Sienkiewicza 20;
Wpłacie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2021 r. w wysokości 10% od wartości oszacowanej tj kwoty: 164.618,00 zł (Słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych ) na konto masy upadłości w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie o numerze rachunku – 41 8589 0006 0030 0976 3933 0002 . Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania na rachunku bankowym sprzedającego.
Oferta powinna zawierać:

imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, adres e-mail (dla osób fizycznych),
nazwę firmy, dokładny adres, tel/fax, NIP, REGON oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów umowy sprzedaży,
pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będącymi osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie,
potwierdzony za zgodność z oryginałem dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
w przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Jeżeli różnica cen pomiędzy najkorzystniejszą ofertą a kolejną ofertą złożoną w przetargu nie przekracza 5% wartości ceny najwyższej, Syndyk uprawniony jest do kontynuowania przetargu w formie licytacji ustnej, przy czym postąpienie nie będzie mniejsze niż 5000,00 zł. Ceną wywoławczą w licytacji ustnej jest najwyższa cena zaoferowana w przetargu pisemnym przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji.
Licytację wygrywa osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę.
Wygranie licytacji wiąże oferenta do zakończenia procesu kupna nieruchomości.
Inne warunki:

kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi: do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłaty notarialnej i sądowej. Notariusza wskazuje Syndyk;
kupujący zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy nr – 41 8589 0006 0030 0976 3933 0002 przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna;
wadium uczestnika przetargu/licytacji, który wygra, zaliczone będzie na poczet ceny kupna (od wpłacanej rękojmi nie będą naliczane odsetki); a wadium pozostałych zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty – bez odsetek;
jeżeli uczestnik przetargu/licytacji, mimo wygranej, uchyla się od zawarcia umowy, odmówi jej zawarcia, nie zapłaci ceny w wymaganym terminie lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie licytatora – wadium przepada na rzecz masy upadłości;

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.
W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w Kancelarii Syndyka Wojciecha Wąsika, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 811 10 50, po uprzednim uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Cena: 164 618 zł brutto
Dodano: 7 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnobrzeg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]