SYNDYK SPRZEDA Walcarka C I 2050×10/14

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Renaty Rakowskiej
Sprzeda z wolnej ręki Walcarkę C I 2050×10/14
zgodnie z warunkami sprzedaży.

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. (5******30).

CENA: 75 000 ZŁ

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres: syndyk masy upadłości Renaty Rakowskiej, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk(at)upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru:
Czarne, ul. Leśna 4A (woj. Pomorskie). Koszty transportu ponosi nabywca.
Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

PODSTAWOWE WARUNKI:
1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.
2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.
5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Cena: 75 000 zł netto
Dodano: 16 stycznia 2022
Województwo:
Lokalizacja: Czarne
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]