Syndyk sprzeda wierzytelność

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działlaności gospodarczej Mai Budziszewskiej-Caik w upadłości, sygn. akt XIX GUp 752/20 sprzeda wierzytelność solidarną wraz z byłym mężem Upadłej wynikającą w wyroku z dnia 11 lutego 2004r. wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny I A Ca 1552/03, z klauzulą wykonalności z dnia 17 lipca 2003r. wydaną przez Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt I C 2616/99 w kwocie należności głównej w wysokości 1.350.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 kwietnia 2001 r., oraz kosztów procesu za I i II instancję w wysokości 14.600,00 zł. Przedmiotowa należność dochodzona na drodze postępowania egzekucyjnego, umorzonego w skutek bezskuteczności postanowieniem z dnia 16 września 2015r.
Cena sprzedaży wynosi nie mniej niż 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)
Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 24 marca 2020 r. przesyłając je w formie e-mailowej na adres a.rejdych@jarosinski.com
Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 752/20.
Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy.

Cena: 7 500 zł brutto
Dodano: 17 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]