Syndyk sprzeda wierzytelność

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt VI GUp 164/20 prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku sprzeda wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości Sebastiana Macholli, przysługującą upadłemu od Waldemara Sawickiego w wysokości 166.755,19 zł, za cenę minimalną wynoszącą 10 % wartości wierzytelności.

Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: biuro@mogielka.pl w terminie do dnia 01 lipca 2023 r. (włącznie). Oferta winna zawierać:

  • dane oferenta (imię i nazwisko / nazwa, adres, telefon kontaktowy),
  • wskazanie przedmiotu oferty (wierzytelność w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VI GUp 164/20),
  • proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż wskazana wyżej cen minimalna,
  • odręczny podpis oferenta / reprezentanta oferenta niebędącego osobą fizyczną.

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Cena: 16 675 zł brutto
Dodano: 1 czerwca 2023
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]