syndyk sprzeda wierzytelnośc

Opis:

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Luma osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 490/19, posiadając zgodę Sędziego-komisarza ogłasza o sprzedaży w trybie Konkursu Ofert należność Upadłej wobec Adriana Lumy (także w upadłości konsumenckiej), z tytułu zwrotu nakładów z majątku wspólnego małżonków Małgorzaty i Adriana Luma na majątek osobisty Adriana Luma, o wartości nominalnej 107 777,78 zł. Wierzytelność została uznana na zatwierdzonej liście wierzytelności Adriana Luma w kat. II i zostanie ujęta w planie spłaty. Cena wywoławcza wynosi 10 000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. wyłącznie przesyłką poleconą, na adres: Biuro Syndyka ul. Pełczyńskiego 16/15, 01-471 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty a nie data nadania. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta musi spełniać wymogi formalne wskazane w Regulaminie Konkursu Ofert udostępnianym zainteresowanym złożeniem oferty mailowo

W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat, w przypadku ich wystąpienia. Ponadto nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłej z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. Sprzedaż wierzytelności i praw objętych niniejszym postępowaniem ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Cena: 10 000 zł brutto
Dodano: 28 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]