Syndyk sprzeda wierzytelnośc

Opis:

Syndyk masy upadłości MB Polska Sp. z o.o., sprzeda wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości MB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 30.10.2020 r. sygn. akt XVIII GUp 183/19. Cena wywoławcza pakietu wynosi: 211 002,00 zł. (słownie: dwieście jedenaście tysięcy dwa złote 00/100 gr.)

1. Pisemne oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2021 r. do godz. 14.00, w biurze syndyka masy upadłości MB Polska Sp. z o.o., ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.
2. Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w terminie do dnia 16 czerwca 2021 r.
3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 17 czerwca 2021 r. na godz. 11.00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu (regulamin), zawierające wymagane oświadczenia oferenta, opinia biegłego sądowego dotycząca sprzedawanych należności, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 001 370; e-mail: af***k@w*.pl

Cena: 211 000 zł brutto
Dodano: 1 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]