syndyk sprzeda wierzytelność sygn. akt XIV GUp 418/20

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż wierzytelności z wolnej ręki, o wartości nominalnej: należność główna 28 481,10 EUR, odsetki 28 481,10 EUR zł, za najwyższa oferowaną kwotę.

Oferowana wierzytelność zasądzona jest Europejskim nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy sygn. Akt X GNc 3/11 z dnia 23.02.2011r

 

Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka w Łodzi (90-750) Al. 1 Maja 87 p. 211 oraz na stronie internetowej: galazkaupadlosci.pl.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest  złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postępowaniu, sygn. akt XIV GUp 418/20”, w terminie do dnia 01.04.2022r. godz. 15.00. (liczy się data doręczenia oferty)

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Oferta winna identyfikować oferenta i zawierać dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, e-mail).

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 8 września 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódż
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]