Syndyk sprzeda wierzytelność w kwocie 36 714,05 zł

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bartosza Mostka ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości stanowiących należności wobec osób trzecich powstałe w związku z prowadzoną przez upadłego działalnością gospodarczą o wartości nominalnej 36 714,05 zł, tj:
1. w kwocie 18 577,20 zł wobec dłużnika Tomasza Pokrzepy zasądzonej nakazem zapłaty z dnia 25.03.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V GNc 1495/13 (klauzula wykonalności z 3.06.2013 r., postępowanie egzekucyjne umorzone 30.06.2015 r.)
2. w kwocie 18 136,85 zł wobec dłużnika Patrycjusza Jabłońskiego zasądzonej wyrokiem zaocznym z 20.06.2013 r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII GC 1181/12 (klauzula wykonalności z 25.10.2013 r., postępowanie egzekucyjne umorzone 23.10.2015 r.)

za cenę minimalną 36 714,05 zł

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz pod nr tel. 57*******21.
Oferta zakupu wierzytelności winna być złożona bezpośrednio w Kancelarii Syndyka, Al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce (osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej) w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• sygnaturę postępowania upadłościowego
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie zakreślonym do składania ofert, o którym mowa powyżej, dwóch lub więcej ofert z taką samą najwyższą ceną Syndyk przeprowadzi aukcję powiadamiając uprzednio (mailem, telefonicznie lub pismem) oferentów, którzy złożyli najwyższe oferty, o terminie i miejscu aukcji. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa zaoferowana przez oferentów cena.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferenta.

Cena: 36 714 zł brutto
Dodano: 25 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]